Mediácia

Realitné centrum Dream Reality, s.r.o. tiež ponúka služby v oblasti mediácie, ktoré vykonáva mediátor Ing.Rastislav Palutka, zapísaný do registra mediátorov evidovaný na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev.č.527

Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Mediácia je dobrovoľná a tiež dôverná.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. To znamená, že pri mediácii, nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne nejaká tretia strana, ale sami aktívne hľadáte spôsob urovnania sporu.

Na rozdiel od súdneho konania sa teda nehľadá na čej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediácia teda nie je ani náhradou za právnu radu. Mediátor nemôže radiť iba niektorej zo strán, lebo by tým porušil zásadu nestrannosti.

Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

spísaná vo forme notárskej zápisnice,

schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Mediácia, resp. výkon činnosti mediátora je podľa §4 zákona č. 420/2004 Z.z. podnikaním, obvyklé ceny za mediáciu sú uvedené v cenníku mediácie.

10 dôvodov pre mediáciu

Súdne konanie je náročné nielen z finančného a časového hľadiska, ale najmä z dôvodov zasahujúcich osobnú a emocionálnu stránku účastníkov. Z mnohých dôvodov, prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym konaním Vám ponúkame niekoľko vybraných:

Mediácia šetrí čas

Mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní po  oslovení mediátora. Mediačné konanie sa podarí ukončiť spravidla po dvoch alebo troch mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia šetrí peniaze

Hoci ani mediácia nie je zadarmo, náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu

Naopak, mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

Mediácia je dobrovoľná

K účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

Mediácia je neformálna

Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

Mediácia je dôverná

Všetci účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

Mediáciu máte pod kontrolou

Mediácia má svoje zaužívané  pravidlá a postupy, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb.

Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu

 Mediátor nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu. V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie

To, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

Mediácia naozaj funguje

Skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Spory riešené mediáciou:

-          spory o hranicu pozemkov

-          vysporiadanie spoluvlastníckych podielov

-          vysporiadanie BSM

-          spory ohľadom zmluvných podmienok

-          dedičské konanie